Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image
Scroll to top

Top

Visit of the Faculty of Civil Engineering, Architecture and Geodesy at the University in Split, Croatia

Visit of the Faculty of Civil Engineering, Architecture and Geodesy at the University in Split, Croatia

| On 17, Apr 2019

On 9 and 10 April 2019, the director of the Institute of Earthquake Engineering and Engineering Seismology (UKIM-IZIIS) – Prof. Dr. Vlatko Sheshov and the head of the Dynamic Testing Laboratory – Prof. Dr. Lidija Krstevska visited the Faculty of Civil Engineering, Architecture and Geodesy at the University in Split, Croatia. In a friendly atmosphere and during constructive professional discussions with the colleagues and the dean – Prof. Dr. Niksha Jajac, the possibilities for widening of the scientific-technical cooperation and cooperation in the sphere of education were considered. For that purpose, the parties signed a Memorandum for Mutual Cooperation.

split1

На 9 и 10 Април 2019 год. директорот на Институтот за земјотресно инженерство и инженерска сеизмологија УКИМ-ИЗИИС проф. д-р. Влатко Шешов и раководителот на Лабораторијата за динамички испитувања проф. д-р. Лидија Крстевска остварија работна посета на Факултетот за градежништво, архитектура и геодезија на Универзитетот во Сплит, Република Хрватска. Во пријателска атмосфера и конструктивна професионална дискусија со колегите и деканот проф. д-р. Никша Јајац, беа разгледани можностите за проширување на научно-техничката и едукативната соработка, а беше потпишан и Меморандуми за меѓусебна соработка.