Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image
Scroll to top

Top

Working visit of the Lindner Company in Germany

Working visit of the Lindner Company in Germany

| On 30, Oct 2019

In the period 20-23 October 2019, as a result of the long years of cooperation and realization of a number of projects, a team from the IZIIS’ Dynamic Testing Laboratory (Prof. Dr. Lidija Krstevska, head of the Laboratory and project coordinator, Assist. Prof. Dr. Aleksandra Bogdanovic, M. Sc. Nikola Naumovski, Igor Markovski and Dejan Filipovski) visited Lindner Company in Germany. In addition to the visit to the production plants for nonstructural elements and familiarization with the mode and the technique of their manufacturing, a workshop with 80 attendees was carried out. At this workshop, thematic lectures were held by Prof. Dr. Lidija Krstevska, Assist. Prof. Dr. Aleksandra Bogdanovic, civ. eng. Carina Schmid and Mr Robert Rimboek, civ. eng, coordinator of the projects on the German side. During the working meetings, the possibilities for extension of the cooperation between both institutions was also discussed.

lidija
aleksandra-1

Како резултат на долгогодишната соработка и реализација на повеќе проекти во текот на 2018/2019 година поврзани со експериментални испитувања за сеизмичка квалификација на неконструктивни елементи, во периодот 20-23 Октомври 2019 година беше реализирана посета на тим од Лабораторијата за динамички испитувања при ИЗИИС на компанијата Линднер од Германија во состав: проф. д-р Лидија Крстевска, раководител на Лабораторијата и координатор на проектите, доц. д-р Александра Богдановиќ, м-р Никола Наумовски, Игор Марковски и Дејан Филиповски. Покрај посетата на погоните за производство на неконструктивните елементи и запознавањето со начинот и техниката на изработка на истите, беше организирана и работилница на која присуствуваа околу 80 слушатели, а тематски предавања одржаа проф. д-р Лидија Крстевска, доц. д-р Александра Богдановиќ, град. инг. Роберт Римбоек, координатор на проектите од германска страна и град. инг. Карина Шмит. Во работните дискусии беа разгледани и можностите за проширување на соработката помеѓу двете институции.

robert
carina
slika Lindner
prisutni