Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image
Scroll to top

Top

Завршни сметки на ИЗИИС

Согласно член 3 од Законот за изменување и дополнување на законот за сметководството за буџетите и буџетските корисници (Сл. Весник 61/2002, 98/2002, 81/2005, 24/11, 145/15 и 170/17) во прилог се завршните скетки за 2016 година на УКИМ-ИЗИИС Скопје, објавени на веб страницата на Институтот.

2018

УКИМ-ИЗИИС 603 буџетска сметка
УКИМ-ИЗИИС 788 сметка од самофинансирачки активности

2017

УКИМ-ИЗИИС 603 буџетска сметка
УКИМ-ИЗИИС 788 сметка од самофинансирачки активности

2016

УКИМ-ИЗИИС 603 буџетска сметка
УКИМ-ИЗИИС 788 сметка од самофинансирачки активности