Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image
Scroll to top

Top

Accreditations

Решение за почеток со работа на студиските програми од втор циклус едногодишни студии и трет циклус тригодишни студии по земјотресно инженерство

Решение за почеток со работа на студиска програма од втор циклус двегодишни студии и студиска програма во траење од една и пол година по земјотресно инженерство

Решение за акредитација на студиска програма Земјотресно инженерство втор циклус студии 90 ЕКТС

Решение за акредитација на студиска програма Конструктивно инженерство со асеизмичко проектирање втор циклус студии 90 ЕКТС

Решение за акредитација на студиска програма Конструктивно инженерство со асеизмичко проектирање втор циклус студии 120 ЕКТС

Решение за акредитација на студиска програма Земјотресно инженерство втор циклус студии 120 ЕКТС

Решение за акредитација на студиска програма Земјотресно инженерство втор циклус студии 60 ЕКТС

Решение за акредитација на студиска програма Земјотресно инженерство трет циклус студии

Решение за акредитација на студиска програма Конструктивно инженерство со асеизмичко проектирање втор циклус студии 60 ЕКТС

Решение за почеток со работа на студиските програми од втор циклус едногодишни (60 ЕКТС), едно и пол годишни (90 ЕКТС) и двегодишни (120 ЕКТС) студии по Конструктивно инженерство со асеизмичко проектирање